Onze excuses, een korte disclaimer

Het team achter Dehetbeste.nl ( “ons”, “wij”) doet haar uiterste best bij het verzamelen, analyseren en rangschikken van alle productdata. Toch kunnen er door onjuiste informatie bij de bron, technische mankementen en / of andere factoren fouten voorkomen op onze website.

Daarom willen wij benadrukken dat Dehetbeste.nl niet aansprakelijk is voor schade of last als gevolg van onjuistheden, vergissingen of onvolledigheden in de informatie die door ons verstrekt wordt, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent is aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals (maar niet gelimiteerd tot) storingen of onderbrekingen van, of fouten / vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Dehetbeste.nl.

Gebruik maken van Dehetbeste.nl is dus volledig volgens eigen risico. Elke beslissing tot aankoop van goederen en / of diensten, als resultaat van informatie verkregen via Dehetbeste.nl, is in eigen volledige verantwoordelijkheid. Dehetbeste.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van onze gegevens, adviezen of ideeën te vinden op onze website. Tevens aanvaardt Dehetbeste.nl geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Bedankt voor je begrip!

Dehetbeste.nl
Logo